Lid worden van de IPA-MC

U kunt lid worden van de motorclub door het lidmaatschap aan te vragen van IPA Nederland.

Wie kan er lid worden van de IPA?

Niet iedereen kan zomaar lid worden van de IPA.

Volgens de Statuten van IPA-Nederland kan iemand lid worden als hij/zij aan de volgende criteria voldoet:

Art. 3. van de Statuten van IPA-Nederland:

a. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij één van de regionale politiekorpsen, dan wel bij het korps landelijk politiediensten;

b. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij het Wapen van de Koninklijke Marechaussee;

c. zij, die in vaste dienst werkzaam zijn bij de politieacademie;

d. zij, van wie de hoofdwerkzaamheden in overheidsdienst kennelijk van politiële aard zijn en/of in nauwe samenwerking met de reguliere politie worden verricht, zulks overeenkomstig een daartoe strekkend besluit van het (landelijk) bestuur zulks op basis van een positief advies van een daartoe door het (landelijk) bestuur benoemde commissie. Tegen een dergelijk besluit kan door de aanvrager beroep worden ingesteld bij de algemene ledenvergadering;

e. zij, die vorengenoemde diensten met recht op onmiddellijk ingaand pensioen, functioneel leeftijdsontslag, dan wel vervroegd uittreden of met enige andere wachtgeldregeling verlaten hebben.

f. Het (landelijk) bestuur kan in uitzonderlijke gevallen besluiten, zulks op basis van een positief advies van een daarvoor door het landelijk bestuur benoemde commissie, dat aan personen of groepen van personen, die vanwege – hun betrokkenheid bij de politie in het algemeen of bij politieambtenaren in het bijzonder – voor de vereniging een belangrijke toevoegende waarde hebben, lid van de vereniging kunnen zijn. Tegen een dergelijk besluit kan beroep worden ingesteld bij de algemene ledenvergadering.

Leden van de vereniging kunnen zijn (art. 3d statuten)
 • Zij die in vaste dienst zijn van de Nationale Politie, inclusief de leden van de vrijwillige politie;
 • Zij die in vast dienst zijn van VTSPN, het Landelijk Instituut voor Selectie en Opleiding Politie of bij één van de politieacademies;
 • Zij die in vaste dienst zijn bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee;
 • Studenten van de Politieacademie en het Opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee;
 • Personeel in vaste dienst bij directie Politie van het ministerie van Veiligheid en Justitie;
 • Medewerkers in vaste dienst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);
 • Personeel in vaste dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut, als lid van de Staande Magistratuur van het Openbaar Ministerie of bij de Rijksrecherche;
 • Burgemeesters;
 • Parkeerpolitie, indien zij deel uitmaken van de sterkte van de Nationale Politie. 

Medewerkers die werkzaamheden verrichten van politiële aard (BOA) en in vaste dienst zijn van:

 • Agentschap Telecom van ministerie van Economische Zaken (EZ);
 • Bestuurders van de Politievakbonden;
 • BOA’s  (diversen);
 • Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI);
 • Douane van ministerie van Financiën;
 • Europol;
 • FIOD van het ministerie van Financiën;
 • Flora en Fauna in Kennemerland, Twente en Zuid Holland;
 • Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Internationaal Strafhof (ICC) (ministerie Buitenlandse Zaken);
 • Joegoslaviëtribunaal;
 • Milieupolitie Amsterdam Zuid Oost;
 • Nederlandse Voedel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Economische Zaken (EZ);
 • Parkeercontrole Leeuwarden, Tilburg;
 • Sociaal rechercheurs in overheidsdienst;
 • Stadstoezicht;
 • Waterschap “De Hollandsche Delta”.

 Zij die deel uitmaakten van een van boven genoemde (voormalige) onderdelen of doch thans van pensioen, FLO, VUT of enige andere wachtgeldregeling gebruik maken.

Twijfels? Neem contact op met de ledenadministratie: enrolment@ipa-nederland.nl

Aanvragen van het lidmaatschap van IPA district Motorclub

Aanvragen van het lidmaatschap gaat d.m.v. een inschrijfformulier op de website  van IPA Nederland:

https://www.ipa-nederland.nl/inschrijfformulier

 • Het formulier dient u in te vullen en te ondertekenen.
 • Op het aanmeldingsformulier bij de vraag welk district, geef aan: Motorclub
 • Een kopie van het aanstellingsbesluit en dienstlegitimatiebewijs bijvoegen, (voor BOA’s tevens de akte van opsporingsbevoegdheid).
 • Daarna kunt u het digitaal sturen naar  ledenadministratie@ipa-nederland.nl
 • De contributie voor leden over 2023 bedraagt € 30,00 p/jr .